2017-2020 Scores: Ukraine

2017-2020

Technical Solo

Year Date Competition Swimmer Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Anastasiya Savchuk —- 88.0268
2018 March 9 – 11 French Open Yelyzaveta Yakhno —- 88.2743
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Anna Voloshyna —- 91.6160
2017 July 14-22 FINA World Championships Anna Voloshyna 90.5617 91.9992
2017 May 26-28 Spanish Open Anna Voloshyna —- 89.9129
2017 May 2-6 Canadian Open Anna Voloshyna —- 90.8138
2017 March 10-12 MUFE French Open Anna Voloshyna —- 91.1267

Free Solo

Year Date Competition Swimmer Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Anastasiya Savchuk —- 90.2667
2018 March 9 – 11 French Open Yelyzaveta Yakhno —- 91.5667
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Anna Voloshyna —- 92.4333
2017 July 14-22 FINA World Championships Anna Voloshyna 92.8667 93.3000
2017 May 26-28 Spanish Open Anna Voloshyna —- 91.7330
2017 May 2-6 Canadian Open Anna Voloshyna —- 92.3000
2017 March 10-12 MUFE French Open Anna Voloshyna 92.3333 92.7000

Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Anastasiya Savchuk, Yelyzaveta Yakhno —- 89.7790
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno —- 90.5789
2017 July 14-22 FINA World Championships Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno 90.6940 92.6482
2017 May 26-28 Spanish Open Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno —- 89.1179
2017 May 2-6 Canadian Open Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno —- 91.2005
2017 March 10-12 MUFE French Open Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno —- 89.4580

Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Anastasiya Savchuk, Yelyzaveta Yakhno —- 91.6000
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno —- 91.6000
2017 July 14-22 FINA World Championships Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno 92.8333 93.2667
2017 May 26-28 Spanish Open Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno —- 91.0000
2017 May 2-6 Canadian Open Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno —- 91.9667
2017 May 2-5 European Cup Marta Fiedina, Oleksandra Kovalenko (JR) 87.5333 86.1667
2017 March 10-12 MUFE French Open Anna Voloshyna, Yelyzaveta Yakhno 90.3667 90.1000

Mixed Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final

Mixed Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final

Technical Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Fiedina, Kashuba, Nariezhna, Reznik, Shynkarenko, Savchuk, Hryshko (R), Yakhno (R) —- 89.9400
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno —- 91.2065
2017 July 14-22 FINA World Championships Aleksiiva M., Aleksiiva V., Kashuba, Nariezhna,
Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Aprielieva (R), Shynkarenko (R)
91.4917 92.3596
2017 May 26-28 Spanish Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Aprielieva (R) —- 90.6050
2017 May 2-6 Canadian Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno —- 90.5914
2017 March 10-12 MUFE French Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Kashuba, Sadurska, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno —- 89.4177

Free Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Yakhno, Reznik (R), Fiedina (R) —- 91.6667
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno —- 92.6333
2017 July 14-22 FINA World Championships Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Nariezhna (R), Shynkarenko (R) 92.9000 93.9333
2017 May 26-28 Spanish Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Aprielieva (R) —- 93.2668
2017 May 2-6 Canadian Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Honcharova (R), Nariezhna (R), Shynkarenko (R) —- 92.6333
2017 May 2-5 European Cup Berezhna, Burdova, Fiedina, Hryshko, Kovalenko, Nosova, Sierikova, Stulienkova (JR) —- 87.0000
2017 March 10-12 MUFE French Open Aleksiiva M., Aleksiiva, V., Aprieliva, Kashuba, Sadurska, Savchuk, Voloshyna, Yakhno, Shynkarenko (R), Nariezhna (R) —- 91.4333

Free Combination

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Fiedina, Kashuba, Nariezhna, Reznik, Savchuk, Shynkarenko, Yakhno, Kovalenko (R), Hryshko (R) —- 92.1000
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno —- 92.9333
2017 July 14-22 FINA World Championships Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Honcharova (R), Reznik (R) 93.1667 94.000
2017 May 26-28 Spanish Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Honcharova (R) —- 90.6001
2017 May 2-6 Canadian Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno 93.0667 93.0333
2017 May 2-5 European Cup Berezhna, Burdova, Derevianchenko, Fiedina, Hryshko, Kornieieva, Kovalenko, Nosova, Sierikova, Stulienkova (JR) —- 86.7000

Highlight

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 March 9 – 11 French Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Hryshko, Kashuba, Nariezhna, Reznik, Savchuk, Shynkarenko, Yakhno, Kovalenko (R), Fiedina (R) —- 91.6667
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno —- 92.3333
2017 May 26-28 Spanish Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno, Honcharova (R) —- 91.8332
2017 May 2-6 Canadian Open Aleksiiva M., Aleksiiva V., Aprielieva, Kashuba, Nariezhna, Savchuk, Shynkarenko, Sydorenko, Voloshyna, Yakhno —- 90.5000
Advertisements