2017 – 2020 Scores: China

2017-2020

Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.4101
2018 April 21 – 23 China Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 90.5171
2018 March 9 – 11 French Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.0677
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Jiang Tingting, Jiang Wenwen 92.9033 94.0775
2017 April 22 – 24 China Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) ——- 89.7401
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) ——- 91.4818
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) ——- 90.8477
2017 March 3 – 5 German Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) —— 88.4986
2017 March 3 – 5 German Open Tang Mengni, Sun Yijing (Shanghai) —— 82.3016

Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 94.1000
2018 April 21 – 23 China Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.8000
2018 March 9 – 11 French Open Wang Liuyi, Wang Qianyi ——- 92.5677
2018 March 9 – 11 French Open (JR) Liu Jinhan, Liu Jintong ——- 86.6333
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Jiang Tingting, Jiang Wenwen 94.9333 95.3000
2017 April 22 – 24 China Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) ——- 91.8000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) 92.6000 92.7333
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) 91.5333 ——-
2017 March 3 – 5 German Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) 90.7333 90.7333
2017 March 3 – 5 German Open Tang Mengni, Sun Yijing (Shanghai) 84.0333 ——

Mixed Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 April 21 – 23 China Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 76.9274
2018 March 9 – 11 French Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 79.0673

Mixed Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 April 21 – 23 China Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 77.8667
2018 March 9 – 11 French Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 77.6000
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Sheng Shuwen, Shi Haoyu 76.5333 77.2333
2017 April 22 – 24 China Open Sheng Shuwen, Shi Haoyu ——- 73.3667

Technical Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Chang, Feng, Guo, Liang, Wang L, Wang Q, Xiao, Yin ——- 92.5062
2018 April 21 – 23 China Open Cui, Guo, Liang, Sheng, Wang, Xu, Zhang, Zhao ——- 89.0903
2018 March 9 – 11 French Open Feng, Guo, Liang, Tang, Wang L., Wang Q., Xiao, Yin ——- 92.5899
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Feng, Guo, Liang, Tang, Wang L., Wang Q., Xiao, Yin, Chang (Q), Choi (Q) 93.0711 94.2165
2017 April 22 – 24 China Open (Jiangsu) ——- 89.4537
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Guangdong) —— 86.1180
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Shanghai) —— 86.7723
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) —— 84.7047

Free Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Chang, Feng, Guo, Liang, Wang L, Wang Q, Xiao, Yin ——- 94.4333
2018 April 21 – 23 China Open Cui, Guo, Liang, Sheng, Wang, Xu, Zhang, Zhao ——- 92.2333
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Chang, Feng, Guo, Liang, Tang, Xiao, Yin, Wang L. (R), Wang Q. (R) 94.3667 95.2333
2017 April 22 – 24 China Open (Jiangsu) ——- 91.2000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Guangdong) —— 84.6667

Free Combination

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 April 21 – 23 China Open Chang, Cheng, Feng, Hu, Li, Ma, Sun, Wang, Yu, Zhang ——- 93.2667
2018 March 9 – 11 French Open Li, Lin, Lin, Liu, Liu, Lu, Meng, Wu, Wu, Xiang (JR) ——- 86.0667
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Chang, Feng, Guo, Liang, Tang, Wang L., Wang Q., Xiao, Yin, Yu, Jiang T. (R), Jiang W. (R) 95.5333 96.1000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Shanghai) —— 86.3000
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) ——- 86.3333

 

Advertisements