2017 – 2020 Scores: China

2017-2020

Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.4101
2018 April 21 – 23 China Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 90.5171
2018 March 9 – 11 French Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.0677
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Jiang Tingting, Jiang Wenwen 92.9033 94.0775
2017 April 22 – 24 China Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) ——- 89.7401
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) ——- 91.4818
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) ——- 90.8477
2017 March 3 – 5 German Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) —— 88.4986
2017 March 3 – 5 German Open Tang Mengni, Sun Yijing (Shanghai) —— 82.3016

Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 94.1000
2018 April 21 – 23 China Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.8000
2018 March 9 – 11 French Open Wang Liuyi, Wang Qianyi ——- 92.5677
2018 March 9 – 11 French Open (JR) Liu Jinhan, Liu Jintong ——- 86.6333
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Jiang Tingting, Jiang Wenwen 94.9333 95.3000
2017 April 22 – 24 China Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) ——- 91.8000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) 92.6000 92.7333
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Li Xiaolu, Sun Wenyan (Hunan) 91.5333 ——-
2017 March 3 – 5 German Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen (Sichuan) 90.7333 90.7333
2017 March 3 – 5 German Open Tang Mengni, Sun Yijing (Shanghai) 84.0333 ——

Mixed Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 April 21 – 23 China Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 76.9274
2018 March 9 – 11 French Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 79.0673

Mixed Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 April 21 – 23 China Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 77.8667
2018 March 9 – 11 French Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 77.6000
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Sheng Shuwen, Shi Haoyu 76.5333 77.2333
2017 April 22 – 24 China Open Sheng Shuwen, Shi Haoyu ——- 73.3667

Technical Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin ——- 92.5062
2018 April 21 – 23 China Open Cui Qingyuan, Guo Li, Liang Xinping, Sheng Shuwen, Wang Ciyue, Xu Qianxue, Zhang Xiwen, Zhao Yuqi ——- 89.0903
2018 March 9 – 11 French Open Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Chang Hao (R), Zhang Yayi (R) ——- 92.5899
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Chang Hao (R) 93.0711 94.2165
2017 April 22 – 24 China Open (Jiangsu) ——- 89.4537
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Guangdong) —— 86.1180
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Shanghai) —— 86.7723
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) —— 84.7047

Free Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 August 27 – 29 Asian Games Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin ——- 94.4333
2018 April 21 – 23 China Open Cui Qingyuan, Guo Li, Liang Xinping, Sheng Shuwen, Wang Ciyue, Xu Qianxue, Zhang Xiwen, Zhao Yuqi ——- 92.2333
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Wang Liuyi (R), Wang Qianyi (R) 94.3667 95.2333
2017 April 22 – 24 China Open (Jiangsu) ——- 91.2000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Guangdong) —— 84.6667

Free Combination

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2018 April 21 – 23 China Open Chang Hao, Cheng Wentao, Feng Yu, Hu Yueqi, Li Mo, Ma Shuang, Sun Xin, Wang Zijun, Yu Lele, Zhang Jiawan ——- 93.2667
2018 March 9 – 11 French Open (JR) Li Xiuchen, Lin Yanjun, Lin Yanhan, Liu Jinhan, Liu Jingtong, Lu Rong, Meng Xinyue, Wu Jingyan, Wu Qianxuan, Xiang Binxuan ——- 86.0667
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Yu Lele, Jiang Tingting (R), Jiang Wenwen (R) 95.5333 96.1000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Shanghai) —— 86.3000
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) ——- 86.3333

 

Advertisements