2017 – 2020 Scores: Japan

2017-2020

Technical Solo

Year Date Competition Swimmer Preliminary Final
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Yukiko Inui 90.8837 91.7490
2017 April 28 – 30 Japan Open Yukiko Inui ——- 91.0121
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Yukiko Inui ——- 90.4774
2017 March 3 – 5 German Open Yukiko Inui —— 88.5174

Free Solo

Year Date Competition Swimmer Preliminary Final
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Yukiko Inui 91.9667 92.0667
2017 April 28 – 30 Japan Open Yukiko Inui —— 91.9000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Yukiko Inui 91.2333 91.5000
2017 March 3 – 5 German Open Yukiko Inui 89.9667 90.6333

Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Yukiko Inui, Mai Nakamura 90.1304 92.0572
2017 April 28 – 30 Japan Open Yukiko Inui, Mai Nakamura —— 90.4721
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Yukiko Inui, Mai Nakamura ——- 90.1401
2017 March 3 – 5 German Open Yukiko Inui, Mai Nakamura —— 88.8255

Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Yukiko Inui, Kanami Nakamaki  92.6000 93.1333
2017 April 28 – 30 Japan Open Yukiko Inui, Kanami Nakamaki —— 92.6333
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Yukiko Inui, Kanami Nakamaki 91.3667 91.7667
2017 March 3 – 5 German Open Yukiko Inui, Kanami Nakamaki 91.0000 90.9667

Mixed Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Atsushi Abe, Yumi Adachi ——- 84.7630
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Atsushi Abe, Yumi Adachi 84.8153 86.2679
2017 May 26 – 28 Spanish Open Atsushi Abe, Yumi Adachi ——- 84.7630
2017 April 28 – 30 Japan Open Atsushi Abe, Yumi Adachi ——- 83.0235
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Atsushi Abe, Yumi Adachi ——- 81.7679

Mixed Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 September 21 – 24 Suv Parisi Atsushi Abe, Yumi Adachi ——- 86.6667
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Atsushi Abe, Yumi Adachi 86.9333 88.0000
2017 May 26 – 28 Spanish Open Atsushi Abe, Yumi Adachi ——- 86.0668
2017 April 28 – 30 Japan Open Atsushi Abe, Yumi Adachi ——- 85.3667
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Atsushi Abe, Yumi Adachi 86.5000 84.6667

Technical Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Akutsu, Fukumura, Inui, Kono, Marumo, Nakamaki,
Nakamura, Omata, Hayashi (R), Tasaki (R)
91.7484 93.1590
2017 April 28 – 30 Japan Open Akutsu, Fukumura, Inui, Kono, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata, Hayashi (R), Tasaki (R) —— 91.5684
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Akutsu, Fukumura, Inui, Kono, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata ——- 91.9006
2017 March 3 – 5 German Open Akutsu, Fukumura, Inui, Kono, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata —— 90.4575

Free Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Akutsu, Fukumura, Hayashi, Inui, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata, Kono (R), Tasaki (R) 92.4667 93.1000
2017 April 28 – 30 Japan Open Akutsu, Fukumura, Hayashi, Inui, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata, Kono (R), Tasaki (R) —— 93.2000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Akutsu, Fukumura, Hayashi, Inui, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata, Kono (R), Tasaki (R) ——- 92.0667

Free Combination

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Akutsu, Fukumura, Inui, Kono, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata, Osawa, Tasaki, Hayashi (R), Yamazaki (R) 92.9667 93.2000
2017 April 28 – 30 Japan Open Akutsu, Fukumura, Inui, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Omata, Osawa, Tasaki, Yamazaki, Kono (R), Hayashi (R) —— 93.1667
2017 March 10 – 12 MUFE French Open Akutsu, Fukumura, Inui, Kono, Marumo, Nakamaki, Nakamura, Osawa, Tasaki, Yamazaki Omata (R) ——- 91.8000
Advertisements