2021 National Games of China Results & Videos

We have compiled for you all results and videos from the 2021 Games of the People’s Republic of China held in Shaanxi, China from August 31 – September 2.

 

Duet 

Rank Province Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 United (National) Team Huang Xuechen, Sun Wenyan 95.9602 97.2667 193.2269
2 Guangdong Wang Liuyi, Wang Qianyi, Huang Qiaoyan (R) 87.8541 89.8000 177.6541
3 Sichuan Dai Shiyi, Xiang Lingxuan, Xiao Yanning (R) 87.0249 88.9000 175.9249
4 Shanghai Li Xiuchen, Zhang Haiya, Fan Jun (R) 84.8294 86.1333 170.9627
5 Jiangsu Meng Xinyue, Wang Ciyue, Zhang Yiyao (R) 84.1598 86.0333 170.1931
6 Hunan Liu Jinhan, Liu Jintong, Zou Wenqian (R) 82.8644 84.6333 167.4977
7 Beijing Lin Yanhan, Lin Yanjun 80.2486 82.1333 162.3819
8 Hubei Chen Siyi, Xu Huiyan, Wu Qianxuan (R) 77.5047 79.7000 157.2047
9 Tianjin Ma Rui, Xu Yifei, Zhang Ziqi (R) 74.5894 77.0667 151.6561
10 Macao Ou Yingyi (RT), Zhao Wantong (RF), Zhou Jingxian 68.4176 70.6000 139.0176
11 Hebei Ji Baihe (RT), Shu Han (RF), Zheng Leyi 43.5736 49.7000 93.2736

Team

Rank Province Swimmers Technical Score Free Score Total Score
1 United (National) Team Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin,
Chang Hao (R), Zhang Yayi (R)
96.1527 97.1333 193.2860
2 Sichuan Dai Jiani, Dai Shiyi, Du Qiuhan, Feng Ruishan (RF), Lu Ziwen, Ma Peipei, Wang Nizi, Xiang Lingxuan, Yang Jingyi (RT), Lu Yulian (R) 88.5406 90.9000 179.4406
3 Beijing Cheng Wentao, Li Mo, Lin Yanhan, Lin Yanjun, Shang Fei (RT), Sun Xin, Wang Zirui (RF), Zhang Jiawen, Yu Lele (R) 87.3972 89.6667 177.0639
4 Jiangsu Cui Qingyuan, Meng Xinyue, Qiao Wang Xuanjing (RT), Sheng Shuwen, Wang Ciyue, Wang Tianxin (RT), Zhang Yiyao, Zhang Yixiao (RF), Zhang Xiaoyou (RF), Zhao Yuqi 86.7491 88.8667 175.6158
5 Shanghai Chen Yujie (RT), Fan Jun, Ju Jiahui, Li Xiuchen, Lu Xuening, Qiu Xinyi, Sun Yijing (RF), Tang Mengni (RF), Wang Jianing (RT), Zhang Haiya 85.0188 87.0333 172.0521
6 Guangdong Chen Weixuan, Chen Yan, Huang Qiaoyan, Jin Bilu, Long Pengzhen, Wu Jingyan, Wu Yingqiao, Zhang Wanyi, Chen Qiaochu (R), Wang Liuyi (R) 83.0501 84.6000 167.6501
7 Hubei Chen Siyi, Hao Chen Tian Na, Jiang Yutong, Li Xuefei, Lu Rong, Wang Zixuan, Wu Qianxuan, Xu Huiyan, Xiang Yunan (R), Xu Luzhi (R) 81.3018 83.6000 164.9018
8 Hunan Fan Jiayi, Liu Jinhan, Liu Jintong, Long Yiqing, Tang Kele, Tang Yu Yu, Zhou Yu, Zou Wenqian, Xia Shunshun (R),  Yang Ziruo (R) 80.9036 82.8000 163.7036
9 Tianjin Duo Lan Na, Huang Yijia, Liu Yutong, Ma Rui, Wang Bixuan, Xu Yifei, Zhang Ziqi, Zhu Yunxuan 74.6416 78.1333 152.7749
10 Macao Chen Jiaxi, Li Yizhi, Liang Leyao, Ou Yingyi, Zhao Wantong, Zheng Zexuan, Zhou Jingxian, Zhou Yuqi, Huang Xiaozi (R), Zhao Yingtong 66.0209 70.1667 136.1876
11 Hebei Gao Haoyue, Gao Shenghong (RF), Li Hairi, Li Siyan, Liu Aijia, Tong Kexin, Wang Xinran, Zhao Jialin, Wang Lian Aolan (RT) 38.2700 48.8667 87.1367

Free Combination

Rank Province Swimmers Score
1 Beijing Chang Hao, Cheng Wentao, Hu Yueqi, Li Mo, Lin Yanjun, Shang Fei, Sun Xin, Wang Zirui, Yu Lele, Zhang Jiawen, Feng Yu (R), Lin Yanhan (R) 91.3333
2 Sichuan Dai Jiani, Dai Shiyi, Du Qiuhan, Feng Ruishan, Lu Ziwen, Ma Peipei, Wang Nizi, Xiang Dingxuan, Yang Jingyi, Zeng Zhen, Lu Yulian (R), Xiao Yanning (R) 90.3333
3 Shanghai Fan Jun, Huang Xuechen, Ju Jiahui, Li Xiuchen, Lu Xuening, Qiu Xinyi, Sun Yijing, Tang Mengni, Wang Jianing, Zhang Haiya, Chen Yujie (R), Zhang Zixuan (R) 87.0000
4 Jiangsu Cui Qingyuan, Meng Xinyue, Qiao Wang Xuanjing, Sheng Shuwen, Wang Ciyue, Wang Tianxin, Zhang Yiyao, Zhang Yixiao, Zhang Xiaoyou, Zhao Yuqi, Guo Li (R), Liang Xinping (R) 86.9333
5 Guangdong Chen Qiaochu, Chen Weixuan, Chen Yan, Huang Qiaoyan, Jin Bilu, Long Pengzhen, Wang Liuyi, Wu Jingyan, Wu Yingqiao, Zhang Wanyi, Wang Pengyi (R), Zeng Fanni (R) 83.9667
6 Hubei Chen Siyi, Hao Chen Tian Na, Jiang Yutong, Li Xuefei, Lu Rong, Wang Zixuan, Wu Qianxuan, Xiang Yunan, Xu Huiyan, Xu Luzhi 83.8333
7 Hunan Fan Jiayi, Liu Jinhan, Liu Jintong, Long Yiqing, Tang Kele, Tang Yuyu, Xia Shunshun, Zhang Yayi, Zhou Yu, Zou Wenqian, Sun Wenyan (R), Yang Ziruo (R) 82.4333
8 Tianjin Duo Lan Na, Huang Yijia, Liu Yutong, Ma Rui, Wang Bixuan, Xu Yifei, Zhang Ziqi, Zhu Yunxuan 77.6333
9 Macao Chen Jiaxi, Li Yizhi, Liang Leyao, Ou Yingyi, Ye Wanyi, Zhao Wantong, Zhao Yingtong, Zheng Zexuan, Zhou Jingxian, Zhou Yuqi, Huang Xiaozi (R), Jiang Yiying (R) 70.4000
10 Hebei Gao Haoyue, Ji Bai He, Li Hairi, Li Siyan, Liu Aijia, Shu Han, Tong Kexin, Wang Xinran, Zhao Jialin, Zheng Leyi, Gao Shenghong (R), Wang Lian Ao Lan (R) 49.9667

Cover photo by Xinhua News Agency

If you’ve enjoyed our coverage, please consider donating to Inside Synchro! Any amount helps us run the site and travel costs to cover meets during the season. 

 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *