2017 – 2022 Scores: China

Technical Solo

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Xiang Binxuan —- 75.7084
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Du Qiuhan —- 74.0142

Free Solo

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Xiang Binxuan —- 76.9333
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Du Qiuhan —- 73.4667

Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2022 June 17 -25 FINA World Championships Wang Liuyi, Wang Qianyi 92.6378 93.7536
2021 August 2 – 7 Olympic Games Huang Xuechen, Sun Wenyan —- 95.5499
2019 July 12 – 20 FINA World Championships Huang Xuechen, Sun Wenyan 93.4148 94.0072
2019 May 30 – June 1 Canada Open Huang Xuechen, Sun Wenyan —- 92.8049
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Ma Peipei, Bin Xuanxiang —- 75.5247
2018 August 27 – 29 Asian Games Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.4101
2018 April 21 – 23 China Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 90.5171
2018 March 9 – 11 French Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.0677
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Jiang Tingting, Jiang Wenwen 92.9033 94.0775
2017 April 22 – 24 China Open (Hunan) Li Xiaolu, Sun Wenyan ——- 89.7401
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Sichuan) Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 91.4818
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Hunan) Li Xiaolu, Sun Wenyan ——- 90.8477
2017 March 3 – 5 German Open (Sichuan) Jiang Tingting, Jiang Wenwen —— 88.4986
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) Tang Mengni, Sun Yijing —— 82.3016

Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2022 June 17 -25 FINA World Championships Wang Liuyi, Wang Qianyi 94.5667 95.5667
2021 August 2 – 7 Olympic Games Huang Xuechen, Sun Wenyan 96.2333 96.9000
2019 July 12 – 20 FINA World Championships Huang Xuechen, Sun Wenyan 94.5333 95.7667
2019 May 30 – June 1 Canada Open Huang Xuechen, Sun Wenyan —- 94.5667
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Jiang Tingting, Jiang Wenwen —- 93.7667
2018 August 27 – 29 Asian Games Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 94.1000
2018 April 21 – 23 China Open Jiang Tingting, Jiang Wenwen ——- 92.8000
2018 March 9 – 11 French Open Wang Liuyi, Wang Qianyi ——- 92.5677
2018 March 9 – 11 French Open (JR) Liu Jinhan, Liu Jintong ——- 86.6333
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Jiang Tingting, Jiang Wenwen 94.9333 95.3000
2017 April 22 – 24 China Open (Hunan) Li Xiaolu, Sun Wenyan ——- 91.8000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Sichuan) Jiang Tingting, Jiang Wenwen 92.6000 92.7333
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Hunan) Li Xiaolu, Sun Wenyan 91.5333 ——-
2017 March 3 – 5 German Open (Sichuan) Jiang Tingting, Jiang Wenwen 90.7333 90.7333
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) Tang Mengni, Sun Yijing 84.0333 ——

Mixed Technical Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2022 June 17 -25 FINA World Championships Shi Haoyu, Zhang Yiyao 84.8232 86.4425
2019 July 12 – 20 FINA World Championships Shi Haoyu, Zhang Yayi 85.2740 85.5881
2019 May 30 – June 1 Canada Open Shi Haoyu, Zhang Yayi —- 84.0853
2019 May 4 – 6 China Open Shi Haoyu, Zhang Yayi —- 83.6862
2019 April 19 – 21 Russian Nationals – ASWS#3 Shi Haoyu, Zhang Yayi —- 82.9349
2018 April 21 – 23 China Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 76.9274
2018 March 9 – 11 French Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 79.0673

Mixed Free Duet

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2022 June 17 -25 FINA World Championships Shi Haoyu, Zhang Yiyao 87.8333 88.4000
2019 July 12 – 20 FINA World Championships Cheng Wentao, Shi Haoyu 85.7000 85.6667
2019 May 30 – June 1 Canada Open Cheng Wentao, Shi Haoyu —- 84.1000
2019 May 4 – 6 China Open Cheng Wentao, Shi Haoyu —- 85.7000
2019 April 19 – 21 Russian Nationals – ASWS#3 Cheng Wentao, Shi Haoyu —- 84.4333
2018 April 21 – 23 China Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 77.8667
2018 March 9 – 11 French Open Shi Haoyu, Zhang Yiyao ——- 77.6000
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Sheng Shuwen, Shi Haoyu 76.5333 77.2333
2017 April 22 – 24 China Open Sheng Shuwen, Shi Haoyu ——- 73.3667

Technical Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2022 June 17 -25 FINA World Championships Chang Hao, Feng Yu, Wang Ciyue, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiang Binxuan, Xiao Yanning, Zhang Yayi 94.0039 94.7202
2021 August 2 – 7 Olympic Games Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin —- 96.2310
2019 July 12 – 20 FINA World Championships Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Chang Hao (R), Tang Mengni (R) 94.3638 95.1543
2019 May 30 – June 1 Canada Open Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Chang Hao (R), Tang Mengni (R) —- 93.5677
2019 May 4 – 6 China Open Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Sun Wenyan, Tang Mengni, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Chang Hao (R), Dai Shiyi (R) —- 93.0837
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Dai Jiani, Du Qiuhan, Lu Ziwen, Ma Wenqian, Wang Nizi, Xiang Binxuan, Xu Huajing, Zeng Zhen, Feng Ruishan (R), Ma Peipei (R) —- 83.0990
2018 August 27 – 29 Asian Games Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin ——- 92.5062
2018 April 21 – 23 China Open Cui Qingyuan, Guo Li, Liang Xinping, Sheng Shuwen, Wang Ciyue, Xu Qianxue, Zhang Xiwen, Zhao Yuqi ——- 89.0903
2018 March 9 – 11 French Open Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Chang Hao (R), Zhang Yayi (R) ——- 92.5899
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Chang Hao (R) 93.0711 94.2165
2017 April 22 – 24 China Open (Jiangsu) ——- 89.4537
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Guangdong) —— 86.1180
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Shanghai) —— 86.7723
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) —— 84.7047

Free Team

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2022 June 17 -25 FINA World Championships Chang Hao, Feng Yu, Wang Ciyue, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiang Binxuan, Xiao Yanning, Zhang Yayi 95.8000 96.7000
2021 August 2 – 7 Olympic Games Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin —- 97.3000
2019 July 12 – 20 FINA World Championships Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Tang Mengni (R), Wang Qianyi (R) 95.7667 96.0333
2019 May 30 – June 1 Canada Open Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Huang Xuechen, Liang Xinping, Sun Wenyan, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Tang Mengni (R), Wang Qianyi (R) —- 95.3667
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Dai Jiani, Feng Ruishan, Lu Ziwen, Ma Peipei, Ma Wenqian, Wang Nizi, Xiang Binxuan, Zeng Zhen, Xu Huajing (R), Du Qiuhan (R) —- 85.1667
2018 August 27 – 29 Asian Games Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin ——- 94.4333
2018 April 21 – 23 China Open Cui Qingyuan, Guo Li, Liang Xinping, Sheng Shuwen, Wang Ciyue, Xu Qianxue, Zhang Xiwen, Zhao Yuqi ——- 92.2333
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Wang Liuyi (R), Wang Qianyi (R) 94.3667 95.2333
2017 April 22 – 24 China Open (Jiangsu) ——- 91.2000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Guangdong) —— 84.6667

Free Combination

Year Date Competition Swimmers Preliminary Final
2019 July 12 – 20 FINA World Championships Chang Hao, Cheng Wentao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Sun Wenyan, Tang Mengni, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Dai Shiyi (R), Huang Xuechen (R) 96.0000 96.5667
2019 May 4 – 6 China Open Chang Hao, Cheng Wentao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Sun Wenyan, Tang Mengni, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Dai Shiyi (R), Zhang Yayi (R) —- 94.9000
2019 April 27 – 29 Japan Open (Sichuan) Dai Jiani, Jiang Tingting, Jiang Wenwen, Lu Ziwen, Ma Peipei, Ma Wenqian, Wang Nizi, Xiang Binxuan, Xu Huajing, Zeng Zhen, Du Qiuhan (R), Feng Ruishan (R) —- 88.6333
2018 April 21 – 23 China Open Chang Hao, Cheng Wentao, Feng Yu, Hu Yueqi, Li Mo, Ma Shuang, Sun Xin, Wang Zijun, Yu Lele, Zhang Jiawan ——- 93.2667
2018 March 9 – 11 French Open (JR) Li Xiuchen, Lin Yanjun, Lin Yanhan, Liu Jinhan, Liu Jingtong, Lu Rong, Meng Xinyue, Wu Jingyan, Wu Qianxuan, Xiang Binxuan ——- 86.0667
2017 July 14 – 22 FINA World Championships Chang Hao, Feng Yu, Guo Li, Liang Xinping, Tang Mengni, Wang Liuyi, Wang Qianyi, Xiao Yanning, Yin Chengxin, Yu Lele, Jiang Tingting (R), Jiang Wenwen (R) 95.5333 96.1000
2017 March 10 – 12 MUFE French Open (Shanghai) —— 86.3000
2017 March 3 – 5 German Open (Shanghai) ——- 86.3333