People’s Republic of China

Information

Head Coach Wang Jie, Wang Fang, Zhang Xiaolei, Zhang Xiaohuan
Olympic Appearances * Duet: 1988, 1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020
Team: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020
Solo: 1988, 1992
Best Olympic Finishes Duet: Second in 2016, 2020
Team: Second in 2012, 2016, 2020
Solo: Tenth in 1992
Notable Swimmers Huang Xuechen, Jiang Tingting, Jiang Wenwen, Sun Wenyan
Social Media
Scores 2017-2021

Athletes

  • Active
Chang Hao Cheng Wentao Dai Shiyi Feng Yu
Guo Li Huang Xuechen Liang Xinping Shi Haoyu
Sun Wenyan Tang Mengni Wang Liuyi Wang Qianyi
Xiao Yanning Yin Chengxin Zhang Yayi
  • Retired
Gu Xiao Jiang Tingting Jiang Wenwen Li Xiaolu
Zeng Zhen
Click here for all coverage related to the People’s Republic of China.

*Synchronized swimming was at the Olympics for the first time in 1984.  Duets were not an Olympic event in 1996. Teams first appeared at the Olympics in 1996. The solo event was held only three times (1984, 1988 and 1992) before being discontinued.