People’s Republic of China

Information

Coaches Zhang Xiaohuan, He Xiaochu, Wang Jiuli, Shen Yingsha
Olympic Appearances * Duet: 1988, 1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020
Team: 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020
Solo: 1988, 1992
Best Olympic Finishes Duet: Second in 2016, 2020
Team: Second in 2012, 2016, 2020
Solo: Tenth in 1992
Notable Swimmers Huang Xuechen, Jiang Tingting, Jiang Wenwen, Sun Wenyan
Social Media
Scores 2017-2022

Athletes

  • Active
Chang Hao Cheng Wentao Feng Yu Shi Haoyu
Wang Ciyue Wang Liuyi Wang Qianyi Xiang Binxuan
Xiao Yanning Zhang Yayi Zhang Yiyao
  • Retired
Gu Xiao Guo Li Huang Xuechen Jiang Tingting
Jiang Wenwen Li Xiaolu Liang Xinping Sun Wenyan
Tang Mengni Yin Chengxin Zeng Zhen
Click here for all coverage related to the People’s Republic of China.

*Synchronized swimming was at the Olympics for the first time in 1984.  Duets were not an Olympic event in 1996. Teams first appeared at the Olympics in 1996. The solo event was held only three times (1984, 1988 and 1992) before being discontinued.